Regulamin akcji „Październik miesiącem kobiet”

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin określa warunki kampanii charytatywnej „Październik miesiącem kobiet”, zwanej dalej „Akcją”.
 3. Organizatorem Akcji jest SONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Prof. L.Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, NIP: 8131097731, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000199077, kapitał zakładowy i wpłacony: 220.000,00 PLN („Organizator”), działająca jako dystrybutor marek the SAEM i When.
 4. Akcja charytatywna jest prowadzona na rzecz Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie, ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów, dalej jako „Beneficjent”.
 5. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem nieograniczonego terytorialnie zasięgu Internetu.
 6. Akcja odbywa się w dniach 30-31.10.2023 lub do uzbierania Celu Akcji (dalej jako „Czas trwania Akcji”).

 

 1. Warunki uczestnictwa
 2. Uczestnictwo w Akcji jest w pełni dobrowolne.
 3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, natomiast warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dalsze udostępnienie przez Uczestnika Akcji story opublikowanego w dniu 30-31.10.2023.
 5. W ramach Akcji Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

 

            III. Cel i zasady Akcji.

 1. Celem Akcji jest promowanie badań i promocji w drogerii Hebe poprzez uzbieranie kwoty pieniężnej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, dalej jako „Cel Akcji”.
 2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji dokonują udostępnienia story o którym mowa w pkt II ust. 3.
 3. W zamian za każde udostępnienie, Organizator przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę 0,50 zł, nie więcej jednak niż 2.000 (dwa tysiące) zł. Całość środków przekazanych Beneficjentowi zostanie przeznaczona na badania profilaktyczne dla kobiet.
 4. Organizator, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 31 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wskazaną w ust. 3.
 5. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie saem.pl Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Zasady i warunki uczestnictwa w Akcji zostały całościowo określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin jest opublikowany i dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej saem.pl .
 4. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Akcji, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
 6. Uczestnicy Akcji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, jeżeli jest on realizowany niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje złożone po zakończeniu akcji nie będą rozpatrywane
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Uczestnika,
  2. temat reklamacji oraz okoliczności je uzasadniające.
 8. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
 9. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona:
  1. pisemnie na adres reklamującego lub
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności pod adresem … .
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

  Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

  Potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem.